Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob provádění kontroly stavu, opotřebení staveb a lesních cest Ústní ověření
b Popsat zásady navrhování technologie údržby a oprav staveb a lesních cest Ústní ověření
c Popsat postup při kompletaci podkladů k vyhotovení projektů výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Písemné ověření
d Orientovat se v projektové dokumentaci výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest, včetně rozpočtu Praktické předvedení
e Zařadit hmotný investiční majetek do účetní evidence Písemné ověření
f Uvést důvody a způsob provádění inventarizace hmotného investičního majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést náležitosti návrhu smlouvy na provedení výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest Písemné ověření
b Provést kontrolu povinných náležitostí nájemných smluv na hmotný investiční majetek Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady pro stanovení výše nájemného při pronájmu hmotného investičního majetku Ústní ověření
d Posoudit obsahovou správnost vyhotoveného znaleckého posudku na nákup hmotného investičního majetku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stav, opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení Ústní ověření
b Popsat postup při nákupu dopravních prostředků, strojů a zařízení a stanovení výše a délky jejich odepisování Písemné ověření
c Charakterizovat a předvést způsob vedení a náležitosti agendy související s provozem dopravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout obnovu vozového a strojového parku na základě stavu a opotřebení dopravních prostředků, strojů a zařízení a udržování jejich provozuschopnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v právních předpisech k BOZP a požární ochraně ve vztahu k hmotnému investičnímu majetku Praktické předvedení
b Uvést příklady osobních ochranných prostředků včetně jejich použití a povinnosti zaměstnavatele v této oblasti při využití hmotného investičního majetku Ústní ověření
c Popsat vybavení pracoviště prostředky požární ochrany a BOZP Písemné ověření
d Uvést zařízení podléhající pravidelným revizím a interval jejich provádění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování podkladů pro veřejné zakázky a žádosti o dotace na hmotný investiční majetek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu, údržbu a opravy hmotného investičního majetku Písemné ověření
c Vyjmenovat možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských dotačních titulů pro pořízení hmotného investičního majetku (budov, strojů, dopravních prostředků apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení agendy odpadového hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat klasifikaci odpadů dle katalogu odpadů Písemné ověření
b Charakterizovat možnosti likvidace jednotlivých druhů odpadů Ústní ověření
c Uvést způsoby likvidace obalů od chemických přípravků v lesním hospodářství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška proběhne ve dvou částech, a to v praktické a teoretické. Zkouška proběhne ve zkušební místnosti.

U kompetence Navrhování výstavby, oprav a údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování projektových příprav těchto prací budou mít uchazeči k dispozici projekty výstavby, oprav a údržby staveb a lesních cest včetně rozpočtu.

V případě kompetence Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku budou uchazeči pracovat s reálnými nájemními smlouvami a vzorovými znaleckými posudku.

U kompetence Zajišťování provozu dopravních prostředků, strojů a zařízení, udržování jejich provozuschopnosti, obnova vozového a strojového parku budou uchazeči pracovat se vzorovou projektovou dokumentací výstavby, údržby nebo opravy hmotného investičního majetku.

U kompetence Zajišťování dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany hmotného investičního majetku budou mít uchazeči k dispozici právní předpisy k BOZP a PO týkající se hmotného investičního majetku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.