Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní dělník
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam použití a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s motorovou pilou a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu motorové pily v souladu s Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a podle Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
d Popsat zásady BOZP při přepravě motorové pily, předvést její správné držení, bezpečný postoj při práci a pohyb na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady BOZP při příčném přeřezávání, uvést bezpečnostní rizika pro konkrétní pracoviště a způsob jejich eliminace Ústní ověření
f Popsat zásady BOZP při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu, uvést bezpečnostní rizika pro konkrétní pracoviště a způsob jejich eliminace Ústní ověření
g Vyjmenovat základní zakázané úkony a činnosti při práci s motorovou pilou Ústní ověření
h Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s motorovou pilou Ústní ověření
i Provést provozní kontrolu bezpečnosti motorové pily a předvést startování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části motorové pily a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
b Předvést denní údržbu motorové pily podle návodu výrobce včetně údržby řezací části Praktické předvedení
c Předvést týdenní údržbu motorové pily podle návodu výrobce Praktické předvedení
d Předvést měsíční údržbu motorové pily podle návodu výrobce Praktické předvedení
e Vyplnit záznamy o provozu motorové pily, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příčné přeřezávání motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, rozvalit skládku dříví a zajistit zamezení samovolného rozvalení Praktické předvedení
b Předvést příčné přeřezávání slabšího i silnějšího dříví, než je délka vodicí lišty motorové pily Praktické předvedení
c Popsat způsoby příčných řezů s ohledem na tahovou a tlakovou stranu dříví a předvést jeho přeřezávání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob vyjmutí sevřené řezací části motorové pily z řezu Ústní ověření
e Předvést následnou manipulaci s dřívím bez a s pomocným nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadaný výřez nežádoucích dřevin a křovin pod elektrovody nebo podél cest při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Toto kritérium je třeba splnit.
2

Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné pracovní postupy při těžbě dříví s ohledem na specifické klimatické vlivy, terénní vlivy, technické vlastnosti dříví a druh dřeviny Ústní ověření
b Vysvětlit význam a definovat parametry zářezu, hlavního řezu a nedořezu a popsat praktické použití při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu Ústní ověření
c Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, určit směr pádu a předvést směrové kácení stromů Praktické předvedení
d Předvést odvětvení a krácení slabých kmenů do 15 cm na pařezu na výřezy Praktické předvedení
e Popsat používané nářadí při těžbě dříví a jeho využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření a adjustaci kulatiny a rovnaného dříví Praktické předvedení
b Stanovit objem dříví v prostorových metrech a kubických metrech a zaevidovat získané hodnoty v evidenčních výkazech Praktické předvedení
c Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lesni-delnik#zdravotni-zpusobilost).

Profesní kvalifikace obsluha motorové pily je průřezovou kvalifikací, která se zabývá činností mimo lesní porosty a zastřešuje základní používání motorové pily v širokém spektru činností - lesnictví, zemědělství, zahradnictví, údržba parků a zeleně, požární ochrana a ochrana obyvatel apod. Těžba dříví motorovou pilou má samostatně zpracovanou profesní kvalifikaci (těžař dříví motomanuální).

 

U kompetence "Příčné přeřezávání motorovou pilou" v kritériích b) a c) uchazeč předvede minimálně 10 příčných řezů slabšího dříví než je délka vodicí lišty motorové pily a minimálně 5 příčných řezů silnějšího dříví než je délka vodicí lišty motorové pily. Dále uchazeč předvede minimálně 3 příčné řezy dříví na tlakové straně a 3 příčné řezy dříví na tahové straně.

 

U kompetence "Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu" v kritériu d) uchazeč předvede minimálně odvětvení a krácení 5 slabých kmenů do 15 cm na pařezu na výřezy.

 

U kompetence "Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou" uchazeč předvede výřez nežádoucích dřevin a křovin dle zadání zkoušejícího po dobu nejméně 5 minut.

 

U kompetence „Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily“ kritéria b) se rozumí denní údržbou zpravidla:

 • vnější očištění pily,
 • vyčištění vzduchového filtru a prostoru kolem spojky a brzdy řetězu a
 • obrácení a vyčištění vodicí lišty a mazacích otvorů.

 

U kompetence „Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily“ kritéria c) se rozumí týdenní údržbou po 30 až 40 provozních hodinách zpravidla:

 • kontrola startovacího zařízení,
 • očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky,
 • odstranění otřepu hran lišty,
 • namazání ložiska bubnu spojky a
 • očištění žeber válce a ventilátoru.

 

U kompetence „Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily“ kritéria d) se rozumí měsíční údržbou po 160 až 180 provozních hodinách zpravidla:

 • vypláchnutí benzinové a olejové nádrže,
 • propláchnutí nebo výměna sacích filtrů a
 • čištění ochranné mřížky proti jiskření či síťky lapače jisker výfuku.

 

U kompetence „Příčné přeřezávání motorovou pilou“ kritéria e) se rozumí pomocným nářadím lesnická lopatka, klínky do řezu, háček, vynášecí kleště a obracák.

 

U kompetence „Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu“ kritéria e) se používaným nářadím při těžbě rozumí lesnická lopatka, klínky do řezu, háček, vynášecí kleště a obracák.

 

Zkouška proběhne ve dvou propojených částech, a to v praktické a teoretické. Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v porostu a na lesním skladu a pracovišti s přiměřeným technickým zázemím (dílna, přístřešek apod.), kde je možné ověřit seřizování, ošetřování a údržbu motorové pily. Uchazeč předvede výměnu řetězu motorové pily včetně jeho nabroušení v porostu. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků.

Zkoušený je povinen být vybaven předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron, OSVČ

LESMA, spol. s r. o.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, příspěvková organizace

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.