Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba cukru a dalších cukrovarnických produktů v surovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecně technologický postup výroby cukru (blokové schéma) Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup výroby cukru na daném úseku (řezání řepy, extrakce, epurace, dekalcifikace, saturace, filtrace, sedimentace, odparka), popsat funkci daného stroje či zařízení Ústní ověření
c Popsat funkci předčeřiče a dočeřiče, vysvětlit, co je to progresivní předčeření a jaký vliv má předčeření na kvalitu šťávy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení a automatického systému řízení na surovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci strojního zařízení v surovárně (např. výkony a typy čerpadel, frekvenční měniče, objemy nádrží, činnost filtrů a zahřívačů) Ústní ověření
b Vysvětlit funkci a předvést obsluhu automatického systému řízení v surovárně (ASŘ) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést, jak mají být nasazeny nože do řezaček a popsat, jak má vypadat správný řepný řízek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem a zpracování suroviny pro výrobu cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prací linku řepy, uvést požadavky na kvalitu pracích vod, vysvětlit použití odpěňovacích prostředků Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh příjmu a zpracování suroviny; v případě signalizace poruchy zastavit vymezené činnosti v surovárně Praktické předvedení
c Zpracovat surovinu na úseku surovárny podle požadovaných technologických parametrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení kvality suroviny pro výrobu cukru a smyslové posouzení jakosti polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit pomocí předloženého základního měření provozní laboratoře nebo smyslové kontroly kvalitu suroviny nebo polotovaru nebo meziproduktu procházejícího surovárnou a uvést jejich vliv na výrobní proces a kvalitu výsledného produktu Praktické předvedení
b Uvést požadované parametry kvality suroviny a při nevyhovující kvalitě suroviny uvést způsob nápravy Ústní ověření
c Uvést hodnoty rozmezí základních parametrů šťáv, jako je pH, teplota, alkalita pro zařízení: extraktor, předčeřič, dočeřič, 1. saturace, 2. saturace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení základní evidence v surovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vedení veškeré evidence a zavést zadaná data do automatického systému řízení (ASŘ) používaného v surovárně Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob vyhodnocování parametrů v ASŘ Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností v cukrovaru, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin, využívání systému a standardů kvality potravinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hygienicko-sanitační činnosti prováděné v cukrovaru Ústní ověření
b Popsat předpisy pro bezpečné zacházení s chemickými látkami, technologické postupy a způsoby manipulace s chemickými látkami na pracovišti Ústní ověření
c Dodržovat BOZP při práci, používat při práci OOPP (ochranné pomůcky) Praktické předvedení
d Vyjmenovat standardy kvality používané v cukrovaru a uvést jejich aplikaci (ISO, HACCP, popř. další) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení zaměstnanců surovárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozvrhnout pracovní činnosti zaměstnanců v provozu surovárny, včetně vápenky a hašenky. Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP a PO (bezpečnosti práce a požární ochrany) na pracovišti surovárny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/e88cea5405#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v cukrovarech a dodržování technologického postupu. Při hodnocení se rovněž posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování principů bezpečnosti práce a principů HACCP při práci v surovárně, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moravskoslezské cukrovary, a. s.

Tereos TTD, a. s.

Hanácká potravinářská společnost, s. r. o.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská ul.