Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit zásady a cíle lesnické osvěty Ústní ověření
b Charakterizovat vhodný postup práce při osvětové činnosti v lese Ústní ověření
c Vysvětlit základní lesnické pojmy z oblastí hospodářské úpravy lesů, dendrometrie, pěstování lesů, ochrany lesů, lesní těžby, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství Ústní ověření
d Vysvětlit použití interaktivních a aktivizačních metod a navrhnout konkrétní způsoby jejich aplikace při osvětové činnosti v lesnictví Ústní ověření
e Vysvětlit specifika cílových skupin při osvětové činnosti v lesnictví v závislosti na věku a potřebách účastníků Ústní ověření
f Popsat cíle výchovy k udržitelnému rozvoji na příkladech udržitelného lesnického hospodaření Písemné ověření
g Vysvětlit a popsat význam legislativy související s lesnictvím a navrhnout aplikaci jejich principů při osvětové činnosti Písemné a ústní ověření
h Popsat použití běžných lesnických pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní rizika při kontaktu se zvířaty, technikou, zbraněmi a jinými pomůckami používanými při akci lesnické osvěty v lese Ústní ověření
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při aktivitách ve venkovním prostředí, v lesnickém a dřevařském provozu, včetně možností jejich eliminace Ústní ověření
c Vysvětlit postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu účastníka Ústní ověření
d Vyjmenovat vhodné vybavení lékárničky pro akci lesnické osvěty v lese Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava akce lesnické osvěty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle konkrétní akce lesnické osvěty Písemné ověření
b Na základě stanovených cílů navrhnout osnovu akce lesnické osvěty Písemné ověření
c Podrobně popsat a zdůvodnit navržené aktivity a jejich využití včetně výběru pomůcek Písemné ověření
d Zdůvodnit potřebu zpětné vazby na akci lesnické osvěty Písemné ověření
e Navrhnout 2 způsoby zjištění zpětné vazby účastníků akce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace akce lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat připravenou akci lesnické osvěty v lese se zadanou cílovou skupinou jakožto průvodce Praktické předvedení
b Vysvětlovat lesnickou problematiku během akce přiměřeně cílové skupině Praktické předvedení
c Vysvětlovat informace v souvislostech a interdisciplinárně, v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje Praktické předvedení
d Využívat interaktivní a prožitkové metody a přístupy Praktické předvedení
e Dodržovat školskou a lesnickou legislativu Praktické předvedení
f Informovat účastníky akce o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Praktické předvedení
g Předvést využití lesnických pomůcek a jednoduchých pomůcek z přírodnin Praktické předvedení
h Motivovat účastníky akce k práci s přírodninami a citovému vztahu k přírodě Praktické předvedení
i Umožnit účastníkům praktickou činnost Praktické předvedení
j Ověřit zpětnou vazbu účastníků vzhledem ke stanoveným cílům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Propagace lesnické osvětové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat tiskovou zprávu informující média o proběhlé akci lesnické osvěty Praktické předvedení
b Připravit a předvést elektronickou prezentaci o proběhlé akci lesnické osvěty a obecně o lesnické osvětové činnosti pro vybranou cílovou skupinu (nadřízený, učitelé, jiná veřejnost) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč obdrží jeden měsíc před zkouškou popis dvou cílových skupin – počet, věk, potřeby (první cílová skupina – běžná MŠ, ZŠ, SŠ; druhá cílová skupina – se specifickými vzdělávacími potřebami: senioři, účastníci ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, rodiče s dětmi, zájmové kroužky atd.), pro něž bude připravovat projekty akce lesnické osvěty, každý v rozsahu 4 hodin.

 

Uchazeč si připraví dva projekty akce lesnické osvěty podle kompetence „Příprava akce lesnické osvěty“ (rozsah každého projektu min. 8 normostran) a odešle je 14 dní před termínem konání zkoušky autorizované osobě.

V projektech budou mj. přesně popsány navržené aktivity včetně toho, jakým způsobem budou s účastníky akce realizovány a jaký osvětový cíl se danou aktivitou sleduje.

Součástí obou projektů bude i výčet a popis použitých pomůcek, včetně jejich ukázek v obrazové příloze (jedná se zejména o uchazečem vytvořené či navržené materiály a pomůcky, či materiály a pomůcky ne všeobecně známé).

Uchazeč bude u zkoušky obhajovat připravené projekty.

 

Uchazeči bude týden před konáním zkoušky oznámeno, s jakou cílovou skupinou a kde bude akci lesnické osvěty provádět. Zkouška se koná v lese odpovídajícímu pozemkům určeným k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

S tímto oznámením uchazeč od autorizované osoby obdrží následující informace:

 • datum a čas realizace akce lesnické osvěty
 • místo konání akce
 • popis terénu
 • platné mapové podklady – porostní a typologickou mapu
 • výpis z hospodářské knihy týkající se dotčených porostů
 • místo konání písemné a ústní části zkoušky
 • harmonogram celého zkušebního dne

 

U kompetence „Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví“

 

U kritéria „g se legislativou rozumí lesní zákon a navazující vyhlášky, zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny

 • Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb.,
 • Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb.,
 • Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb.,

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

U kritéria „h se běžnými lesnickými pomůckami rozumí:

 • Dřevorubecká přilba s ochranou zraku a sluchu,
 • lopatka,
 • pásmo,
 • průměrka,
 • lesnická křída,
 • dalekohled,
 • dálkoměr,
 • výškoměr,
 • relaskopické sklíčko,
 • sekeromotyka,
 • sazeč.

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky. U kritérií s písemným a ústním ověřením nejprve proběhne písemné zpracování odpovědí a následně bude uchazeč reagovat na doplňující otázky zkoušejícího.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v lesnické osvětě a v oblasti lesnictví, lesního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • lesní komplex o rozloze minimálně 500 ha,
 • zkušební místnost vybavená PC a tiskárnou,
 • 8 účastníků pro akci lesnické osvěty,
 • dřevorubecká přilba s ochranou zraku a sluchu,
 • lopatka,
 • pásmo,
 • průměrka,
 • lesnická křída,
 • dalekohled,
 • dálkoměr,
 • výškoměr,
 • relaskopické sklíčko,
 • sekeromotyka,
 • sazeč.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 120 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo zemědělství

Střední lesnická škola Hranice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesy hl. m. Prahy