Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit zásady a cíle lesnické osvěty Ústní ověření
b Charakterizovat vhodný postup práce při osvětové činnosti v lese Ústní ověření
c Vysvětlit základní lesnické pojmy z oblastí hospodářské úpravy lesů, dendrometrie, pěstování lesů, ochrany lesů, lesní těžby, myslivosti a ekonomiky lesního hospodářství Ústní ověření
d Vysvětlit použití interaktivních a aktivizačních metod a navrhnout konkrétní způsoby jejich aplikace při osvětové činnosti v lesnictví Ústní ověření
e Vysvětlit specifika cílových skupin při osvětové činnosti v lesnictví v závislosti na věku a potřebách účastníků Ústní ověření
f Popsat cíle výchovy k udržitelnému rozvoji na příkladech udržitelného lesnického hospodaření Písemné ověření
g Vysvětlit a popsat význam legislativy související s lesnictvím a navrhnout aplikaci jejich principů při osvětové činnosti Písemné a ústní ověření
h Popsat použití běžných lesnických pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování bezpečnosti účastníků při akci lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní rizika při kontaktu se zvířaty, technikou, zbraněmi a jinými pomůckami používanými při akci lesnické osvěty v lese Ústní ověření
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při aktivitách ve venkovním prostředí, v lesnickém a dřevařském provozu, včetně možností jejich eliminace Ústní ověření
c Vysvětlit postup při zajištění základních životních funkcí při zranění/úrazu účastníka Ústní ověření
d Vyjmenovat vhodné vybavení lékárničky pro akci lesnické osvěty v lese Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava akce lesnické osvěty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit cíle konkrétní akce lesnické osvěty Písemné ověření
b Na základě stanovených cílů navrhnout osnovu akce lesnické osvěty Písemné ověření
c Podrobně popsat a zdůvodnit navržené aktivity a jejich využití včetně výběru pomůcek Písemné ověření
d Zdůvodnit potřebu zpětné vazby na akci lesnické osvěty Písemné ověření
e Navrhnout 2 způsoby zjištění zpětné vazby účastníků akce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace akce lesnické osvěty v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat připravenou akci lesnické osvěty v lese se zadanou cílovou skupinou jakožto průvodce Praktické předvedení
b Vysvětlovat lesnickou problematiku během akce přiměřeně cílové skupině Praktické předvedení
c Vysvětlovat informace v souvislostech a interdisciplinárně, v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje Praktické předvedení
d Využívat interaktivní a prožitkové metody a přístupy Praktické předvedení
e Dodržovat školskou a lesnickou legislativu Praktické předvedení
f Informovat účastníky akce o bezpečnostních rizicích při pobytu v lese Praktické předvedení
g Předvést využití lesnických pomůcek a jednoduchých pomůcek z přírodnin Praktické předvedení
h Motivovat účastníky akce k práci s přírodninami a citovému vztahu k přírodě Praktické předvedení
i Umožnit účastníkům praktickou činnost Praktické předvedení
j Ověřit zpětnou vazbu účastníků vzhledem ke stanoveným cílům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Propagace lesnické osvětové činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat tiskovou zprávu informující média o proběhlé akci lesnické osvěty Praktické předvedení
b Připravit a předvést elektronickou prezentaci o proběhlé akci lesnické osvěty a obecně o lesnické osvětové činnosti pro vybranou cílovou skupinu (nadřízený, učitelé, jiná veřejnost) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč obdrží jeden měsíc před zkouškou popis dvou cílových skupin – počet, věk, potřeby (první cílová skupina – běžná MŠ, ZŠ, SŠ; druhá cílová skupina – se specifickými vzdělávacími potřebami: senioři, účastníci ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, rodiče s dětmi, zájmové kroužky atd.), pro něž bude připravovat projekty akce lesnické osvěty, každý v rozsahu 4 hodin.

 

Uchazeč si připraví dva projekty akce lesnické osvěty podle kompetence „Příprava akce lesnické osvěty“ (rozsah každého projektu min. 8 normostran) a odešle je 14 dní před termínem konání zkoušky autorizované osobě.

V projektech budou mj. přesně popsány navržené aktivity včetně toho, jakým způsobem budou s účastníky akce realizovány a jaký osvětový cíl se danou aktivitou sleduje.

Součástí obou projektů bude i výčet a popis použitých pomůcek, včetně jejich ukázek v obrazové příloze (jedná se zejména o uchazečem vytvořené či navržené materiály a pomůcky, či materiály a pomůcky ne všeobecně známé).

Uchazeč bude u zkoušky obhajovat připravené projekty.

 

Uchazeči bude týden před konáním zkoušky oznámeno, s jakou cílovou skupinou a kde bude akci lesnické osvěty provádět. Zkouška se koná v lese odpovídajícímu pozemkům určeným k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

S tímto oznámením uchazeč od autorizované osoby obdrží následující informace:

 • datum a čas realizace akce lesnické osvěty
 • místo konání akce
 • popis terénu
 • platné mapové podklady – porostní a typologickou mapu
 • výpis z hospodářské knihy týkající se dotčených porostů
 • místo konání písemné a ústní části zkoušky
 • harmonogram celého zkušebního dne

 

U kompetence „Aplikace principů osvětové činnosti v lesnictví“

 

U kritéria „g se legislativou rozumí lesní zákon a navazující vyhlášky, zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody a krajiny

 • Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb.,
 • Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb.,
 • Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb.,

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

U kritéria „h se běžnými lesnickými pomůckami rozumí:

 • Dřevorubecká přilba s ochranou zraku a sluchu,
 • lopatka,
 • pásmo,
 • průměrka,
 • lesnická křída,
 • dalekohled,
 • dálkoměr,
 • výškoměr,
 • relaskopické sklíčko,
 • sekeromotyka,
 • sazeč.

U kritérií s písemným ověřením bude uchazeč zpracovávat odpovědi na otevřené otázky. U kritérií s písemným a ústním ověřením nejprve proběhne písemné zpracování odpovědí a následně bude uchazeč reagovat na doplňující otázky zkoušejícího.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo zemědělství

Střední lesnická škola Hranice

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesy hl. m. Prahy