Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pstruhař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení evidence o chovu ryb na farmách a ve speciálních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vnést zadané údaje do základní dokumentace o chovu ryb Praktické předvedení
b Vyhotovit zadaný doklad operativní evidence Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Krmení ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu vody fyzikálně-chemickým rozborem a stanovit krmné dávky (práce s tabulkami) Praktické předvedení
b Navrhnout podle zadání vhodné typy krmítek Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést seřízení a údržbu zadaného typu krmítka Praktické předvedení
d Navrhnout úpravu krmné dávky a režimu krmení podle aktuálních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnotit rychlost růstu zadaných ryb Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat způsoby úpravy barvy svaloviny složením krmné dávky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady zoohygieny a prevence při chovu ryb na farmách a ve speciálních zařízeních Ústní ověření
b Popsat požadavky na kvalitu prostředí v intenzivních chovech ryb Ústní ověření
c Provést pitvu předložené ryby, posoudit změny tělních orgánů Praktické předvedení
d Realizovat zadaný preventivní a léčebný zásah (koupele) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dezinfikovat odchovná zařízení a použité nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění reprodukce chovaných ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifika chovu remontních a generačních ryb Ústní ověření
b Předvést šetrnou manipulaci s generačními rybami (biometrická měření) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést umělý výtěr generačních ryb Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit oplození jiker, jejich odlepkování a následnou inkubaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chov raných stádií, plůdku, násad až po tržní ryby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit specifické požadavky raných stadií plůdku na kvalitu vody Ústní ověření
b Vysvětlit specifické požadavky raných stadií různých druhů ryb na krmení v období rozkrmování a přechodu na vnější výživu Ústní ověření
c Předvést šetrnou manipulaci se zadanou velikostní a věkovou kategorií ryb Praktické předvedení
d Předvést lovení planktonu a jeho velikostní třídění pro účely krmení ryb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výlov ryb ze speciálních zařízení a jejich expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zatřídit tržní ryby podle požadavků na jakost do hmotnostních skupin Praktické předvedení
b Předvést správnou manipulaci s tržními rybami Praktické předvedení
c Předvést obsluhu zařízení k výlovu Praktické předvedení
d Předvést obsluhu zařízení na třídění ryb (třídičky ryb) Praktické předvedení
e Provést zadaným způsobem údržbu a drobné opravy rybářského nářadí Praktické předvedení
f Zajistit expedici ryb ze speciálních zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pstruhar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s rybami podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Termín vykonání zkoušky je závislý na biologickém rytmu chovu ryb.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář a maturitní zkouška v libovolném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném oboru vzdělání s biologickým charakterem a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství
 5. Profesní kvalifikace 41-013-H Pstruhař/pstruhařka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Speciální zařízení pro chov ryb
 • Rybí líhně
 • Biologický materiál – generační, násadové a tržní lososovité ryby. Požadované druhy – pstruh duhový, siven americký, pstruh obecný – minimálně 1 druh. Minimální počet: 4 ks generačních ryb, 20 ks tržních ryb, 20 ks násadových ryb.
 • Zkušební místnost
 • Příslušné stroje a zařízení, pomůcky a přípravky – záznamy o práci v líhni, o spotřebě krmiv, přístroje pro analýzy vody, krmné tabulky, krmítka, váhy, pitevní souprava, dezinfekční prostředek, měřidla na ryby, vaničky, vědra, misky, líhňařské přístroje, planktonní síť, síta na třídění živého zooplanktonu, třídička na ryby, keser, drobné sítěné nářadí
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolůí

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.