Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel vodní drůbeže
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování a značkování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného zvířete, posoudit zmasilost a zralost peří Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit exteriér alespoň 3 ks vodní drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy skupinového a individuálního značení a nasadit křídelní značku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech vodní drůbeže Ústní ověření
b Vysvětlit termíny oplozenost a líhnivost Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií vodní drůbeže Ústní ověření
b Specifikovat požadavky pro chov chovných zvířat Ústní ověření
c Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
d Předvést mechanické čistění haly po vyskladnění vodní drůbeže Praktické předvedení
e Popsat postupy pro dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit vodní drůbež Ústní ověření
f Provést údržbu a případně drobné opravy technologického zařízení v určeném chovu vodní drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a selekce násadových vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru násadových vajec, charakterizovat hlavní zásady manipulace s násadovými vejci Ústní ověření
b Demonstrovat správné ošetření násadových vajec Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit velikost a tvar vajec, čistotu a neporušenost skořápky Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit způsob přepravy násadových vajec (druhy proložek) Ústní ověření
e Uvést délku inkubace u různých druhů vodní drůbeže (kachny pekingského typu, kachny pižmové, divoké kachny, husy) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro vodní drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložená krmiva a posoudit jejich vhodnost pro jednotlivé kategorie vodní drůbeže Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže, vypočítat průměrnou hmotnost a posoudit jejich růst Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie vodní drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro vodní drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Zkontrolovat dostupnost krmení pro vodní drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pro vyskladňování vodní drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit mikroklima v hale pro vodní drůbež a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit preventivní opatření realizovaná proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
e Popsat příznaky významných nemocí vodní drůbeže a navrhnout způsoby prevence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plemenitba v chovech vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést plemena, která se podílela na tvorbě současných hybridů vodní drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat dvě základní klasické metody šlechtění vodní drůbeže Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Líhnutí vodní drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé typy líhní a obsluhu a údržbu zadaného líhňařského zařízení Ústní ověření
b Popsat nasazování vejcí do předlíhně a nastavit zadané parametry prostředí pro líhnutí Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam a metody sexování vylíhlé vodní drůbeže Ústní ověření
d Popsat nejčastější anomálie ve vývinu zárodku během inkubace a jejich příčiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-vodni-drubeze#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

U kompetence „Líhnutí vodní drůbeže“ v kritériu a) si uchazeč v rámci přípravy na zkoušku nejprve načrtne jednotlivé typy líhní a následně je bude popisovat.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář nebo v jiném zemědělském oboru a maturitní zkouška v libovolném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo chovu vodní drůbeže nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství nebo chovu zvířat.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství nebo v jiném zemědělském oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo chovu vodní drůbeže nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství nebo chovu zvířat.
 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném zemědělském oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo chovu vodní drůbeže nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství nebo chovu zvířat.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na rybářství a vodní hospodářství nebo v jiném zemědělském oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo chovu vodní drůbeže nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti rybářství nebo chovu zvířat.
 5. Profesní kvalifikace 41-034-H Chovatel/chovatelka vodní drůbeže + střední vzdělání s maturitní zkouškou a a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti rybářství nebo chovu vodní drůbeže.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Hala a výběhy určené pro chov vodní drůbeže, líheň
 • Biologický materiál - husy nebo kachny, minimálně 100 ks, vejce min. 10 ks
 • Technické vybavení, přístroje a pomůcky pro zkoušku: plastová křídelní značka, aplikační značkovací kleště, automatická klobouková napáječka stacionární nebo závěsná, samokrmítko se zásobníkem nebo žlabové krmítko, ruční nářadí (lopata, škrabka, koště), dezinfekční prostředky (př. Savo, vápenné mléko), snáškové hnízdo, osvětlovací těleso, umělá kvočna, umělá líheň skříňová, prosvětlovačka vajec (individuální nebo prosvětlovací stůl), myčka vajec, klec na vážení drůbeže, váhy, teploměr, vlhkoměr, krmná směs
 • Zkušební místnost
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.