Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normativech, značkách oceli a základních technologických procesech hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve značkách oceli a v normativech (normách) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní technologické procesy, postupy a materiálové toky v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování operativních plánů hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních parametrů a ukazatelů pro sestavení plánu a uvést limitující faktory pro sestavení plánu Písemné a ústní ověření
b Sestavit plán na základě zadaných podmínek a parametrů výroby Praktické předvedení
c Přiřadit příslušné technologické předpisy k daným zakázkám Praktické předvedení
d Provést rozpis čtvrtletního a měsíčního plánu na menší časové intervaly (týden, den), popř. jednotlivé výrobní úseky Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a + b + c nebo a + c + d.
4

Vyhodnocování operativních plánů hutní výroby a tvorba statistických dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje získávání informací k hodnocení plánu a jeho případné korekce Ústní ověření
b Uvést základní parametry a veličiny, které je nutné statisticky sledovat pro analýzy a korekce plánu Písemné a ústní ověření
c Zpracovat vyhodnocení příčin odchylek od plánu dle zadání, zpracovat návrh na optimalizaci plánu Praktické předvedení
d Zhodnotit plnění technických norem a normativů (THN) s ohledem na sortiment výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aktualizace a optimalizace operativních plánů hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav z podkladů výroby (informace o stavu a rozpracovanosti výroby, sortimentu, množství vstupních surovin) a provést aktualizaci plánu Praktické předvedení
b Provést predikci potřeby vstupních surovin a polotovarů dle aktuálního stavu a s ohledem na plán sestavit požadavek na nákup pro zajištění výroby Praktické předvedení
c Popsat průběžnou aktualizaci plánu při omezení výroby v důsledku prostojů, poruch a havárií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rozborů efektivnosti zakázek hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy ztrát ve výrobě (zmetkovitost, reklamace) a jejich podíl na snížení efektivnosti výroby Ústní ověření
b Stanovit dobu zpracování zakázky dle výrobních a expedičních termínů Praktické předvedení
c Navrhnout opatření na optimální využití výrobních kapacit při zachování požadovaného sortimentu výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na příbuzné povolání hutní technik http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5159).

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE STEEL, a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Střední odborná škola Třineckých železáren