Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutní, kovárenský a slévárenský technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normativech, značkách oceli a základních technologických procesech hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve značkách oceli a v normativech (normách) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní technologické procesy, postupy a materiálové toky v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavování operativních plánů hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních parametrů a ukazatelů pro sestavení plánu a uvést limitující faktory pro sestavení plánu Písemné a ústní ověření
b Sestavit plán na základě zadaných podmínek a parametrů výroby Praktické předvedení
c Přiřadit příslušné technologické předpisy k daným zakázkám Praktické předvedení
d Provést rozpis čtvrtletního a měsíčního plánu na menší časové intervaly (týden, den), popř. jednotlivé výrobní úseky Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a + b + c nebo a + c + d.
4

Vyhodnocování operativních plánů hutní výroby a tvorba statistických dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje získávání informací k hodnocení plánu a jeho případné korekce Ústní ověření
b Uvést základní parametry a veličiny, které je nutné statisticky sledovat pro analýzy a korekce plánu Písemné a ústní ověření
c Zpracovat vyhodnocení příčin odchylek od plánu dle zadání, zpracovat návrh na optimalizaci plánu Praktické předvedení
d Zhodnotit plnění technických norem a normativů (THN) s ohledem na sortiment výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aktualizace a optimalizace operativních plánů hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav z podkladů výroby (informace o stavu a rozpracovanosti výroby, sortimentu, množství vstupních surovin) a provést aktualizaci plánu Praktické předvedení
b Provést predikci potřeby vstupních surovin a polotovarů dle aktuálního stavu a s ohledem na plán sestavit požadavek na nákup pro zajištění výroby Praktické předvedení
c Popsat průběžnou aktualizaci plánu při omezení výroby v důsledku prostojů, poruch a havárií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rozborů efektivnosti zakázek hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy ztrát ve výrobě (zmetkovitost, reklamace) a jejich podíl na snížení efektivnosti výroby Ústní ověření
b Stanovit dobu zpracování zakázky dle výrobních a expedičních termínů Praktické předvedení
c Navrhnout opatření na optimální využití výrobních kapacit při zachování požadovaného sortimentu výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na příbuzné povolání hutní technik http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5159).

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru metalurgie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hutní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na metalurgii a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti hutní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí

• technické normy pro hutní výrobu

• výrobní dokumentace pro hutní výrobu

• počítač s programem, případně tabulkami pro plán hutní výroby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slevárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE STEEL, a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Střední odborná škola Třineckých železáren