Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v principech marketingu a přímého marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přímý marketing Ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje komunikačního mixu a popsat jejich výhody Ústní ověření
c Charakterizovat e-mail marketing a jeho využití Ústní ověření
d Vyjmenovat základní cíle e-mailingové strategie v marketingu Ústní ověření
e Vysvětlit roli e-mailingu jako nástroje pro budování zákaznické zkušenosti Ústní ověření
f Popsat současné trendy v oblasti e-mail marketingu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právní problematice ochrany osobních údajů v e-mail marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platné právní problematice ochrany osobních údajů Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu informovaného souhlasu a způsoby jeho ukončení (zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti) Ústní ověření
c Vysvětlit podstatu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR a jeho aplikaci na e-mail marketing Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření a práce s databází e-mailových kontaktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby získávání kontaktů do databáze e-mailových kontaktů Ústní ověření
b Vysvětlit přínosy a důvody k aktualizaci databáze Ústní ověření
c Vysvětlit podstatu jednotlivých nástrojů pro tvorbu e-mailových kampaní Ústní ověření
d Vyjmenovat grafické možnosti e-mailu Ústní ověření
e Provést segmentaci testovací databáze e-mailových kontaktů a vysvětlit práci s ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření e-mailové kampaně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strategii e-mailové kampaně Praktické předvedení
b Popsat a vytvořit jednotlivé kroky elementy navržené tvorby e-mailové kampaně -
grafika, stylistika, šablony, využití fotografií a obrázků, zvýraznění sdělení
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit e-mail pomocí webových nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby analýzy efektů e-mailových kampaní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Orientace v právní problematice ochrany osobních údajů v e-mail marketingu. Autorizovaná osoba poskytne uchazeči příklad vzorového textu informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Kritérium c) uchazeč na příkladu vysvětlí jednotlivé požadavky podle platného nařízení a způsob jejich dodržování v rámci práce s kontakty v databázi.

Kompetence: Vytvoření a práce s databází e-mailových kontaktů, kritérium e) autorizovaná osoba zadá uchazeči cvičnou databázi kontaktů obohacenou například o transakční a demografické údaje. Z důvodů dodržení platných právních předpisů obsahuje databáze pouze testovací, nikoliv reálné údaje. K databázi dodá autorizovaná osoba také potřebný kontext, tedy charakterizuje účel databáze a hypotetický původ kontaktů. Databáze je předána v elektronické formě a obsahuje detaily minimálně 100 kontaktů. Uchazeč provede segmentaci testovací databáze e-mailových kontaktů a navrhne další způsoby práce s touto databází.

Kompetence: Vytvoření e-mailové kampaně, kritérium a) až c) Autorizovaná osoba zadá uchazeči základní parametry kampaně, tedy účel a cíl e-mailingu, cílovou skupinu a krátký popis značky produktu nebo služby, který má být předmětem sdělení. Uchazeč na základě zadání navrhne strategii, popíše jednotlivé kroky v tvorbě e-mailingu a za pomocí webového nástroje vytvoří text a grafickou podobu e-mailu. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit nejpozději 2 týdny před zahájením zkoušky informace o možných webových nástrojích, které budou k dispozici u zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci..

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na marketing nebo obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti on-line marketingu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti marketingu nebo obchodu.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti marketingu nebo obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti on-line marketingu, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo
  odborného výcviku v oblasti ekonomiky a obchodu.

 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na marketing nebo obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti on-line marketingu, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo
  učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ekonomiky a obchodu.

 4. Profesní kvalifikace 66-056-M Pracovník/pracovnice e-mail marketingu a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti on-line marketingu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost s výpočetní technikou, která je vybavená operačním systémem, tabulkovým, editačním a prezentačním programem (kancelářský balíček programů) s připojením na internet a tiskárnou

 • testovací databáze s minimálně 100 kontakty doplněnou o transakční a demografické údaje v elektronické formě

 • zadání pro tvorbu e-mailingové kampaně, obsahující celkový kontext využití databáze, cíle kampaně, cílovou skupinu a krátký popis nabízené značky, produktu či služby

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov

VENDI, s. r. o. Prostějov