Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v principech marketingu a přímého marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přímý marketing Ústní ověření
b Vyjmenovat nástroje komunikačního mixu a popsat jejich výhody Ústní ověření
c Charakterizovat e-mail marketing a jeho využití Ústní ověření
d Vyjmenovat základní cíle e-mailingové strategie v marketingu Ústní ověření
e Vysvětlit roli e-mailingu jako nástroje pro budování zákaznické zkušenosti Ústní ověření
f Popsat současné trendy v oblasti e-mail marketingu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právní problematice ochrany osobních údajů v e-mail marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v platné právní problematice ochrany osobních údajů Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu informovaného souhlasu a způsoby jeho ukončení (zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti) Ústní ověření
c Vysvětlit podstatu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR a jeho aplikaci na e-mail marketing Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření a práce s databází e-mailových kontaktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby získávání kontaktů do databáze e-mailových kontaktů Ústní ověření
b Vysvětlit přínosy a důvody k aktualizaci databáze Ústní ověření
c Vysvětlit podstatu jednotlivých nástrojů pro tvorbu e-mailových kampaní Ústní ověření
d Vyjmenovat grafické možnosti e-mailu Ústní ověření
e Provést segmentaci testovací databáze e-mailových kontaktů a vysvětlit práci s ní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření e-mailové kampaně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strategii e-mailové kampaně Praktické předvedení
b Popsat a vytvořit jednotlivé kroky elementy navržené tvorby e-mailové kampaně -
grafika, stylistika, šablony, využití fotografií a obrázků, zvýraznění sdělení
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit e-mail pomocí webových nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby analýzy efektů e-mailových kampaní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Orientace v právní problematice ochrany osobních údajů v e-mail marketingu. Autorizovaná osoba poskytne uchazeči příklad vzorového textu informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Kritérium c) uchazeč na příkladu vysvětlí jednotlivé požadavky podle platného nařízení a způsob jejich dodržování v rámci práce s kontakty v databázi.

Kompetence: Vytvoření a práce s databází e-mailových kontaktů, kritérium e) autorizovaná osoba zadá uchazeči cvičnou databázi kontaktů obohacenou například o transakční a demografické údaje. Z důvodů dodržení platných právních předpisů obsahuje databáze pouze testovací, nikoliv reálné údaje. K databázi dodá autorizovaná osoba také potřebný kontext, tedy charakterizuje účel databáze a hypotetický původ kontaktů. Databáze je předána v elektronické formě a obsahuje detaily minimálně 100 kontaktů. Uchazeč provede segmentaci testovací databáze e-mailových kontaktů a navrhne další způsoby práce s touto databází.

Kompetence: Vytvoření e-mailové kampaně, kritérium a) až c) Autorizovaná osoba zadá uchazeči základní parametry kampaně, tedy účel a cíl e-mailingu, cílovou skupinu a krátký popis značky produktu nebo služby, který má být předmětem sdělení. Uchazeč na základě zadání navrhne strategii, popíše jednotlivé kroky v tvorbě e-mailingu a za pomocí webového nástroje vytvoří text a grafickou podobu e-mailu. Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit nejpozději 2 týdny před zahájením zkoušky informace o možných webových nástrojích, které budou k dispozici u zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborná škola podnikání a obchodu, Prostějov

VENDI, s. r. o. Prostějov