Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obráběč kovů
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění materiálů Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v různých druzích technické dokumentace, ve výběrech dílenských norem, strojnických tabulkách, stanovit řezné podmínky pro frézování, soustružení a vrtání Praktické předvedení
b Číst výrobní výkresy, rozměry součástí, tolerance, jakost povrchu, lícování součástí, obrobitelnost materiálu Praktické předvedení
c Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání podle ISO-E, případně ISO-A, zvolit vhodný systém kótování, skicu zakótovat Praktické předvedení
d Navrhnout nástroje, vyplnit seřizovací list Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody, určit vhodná měřidla podle požadované přesnosti a počtu vyráběných kusů podle výkresu obrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést na výrobcích měření správnosti délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru Praktické předvedení
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení jakosti opracovaných ploch, včetně vyhodnocení výrobních úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modifikace programů pro CNC stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit technologickou dokumentaci (volba způsobu upnutí obrobku, postup opracování) jako podklad pro zhotovení řídicího programu Praktické předvedení
b Popsat způsoby programování, vztažné body CNC stroje, popsat programování nástroje, korekce nástrojů, použití pevných cyklů Ústní ověření
c Vytvořit program obrábění konkrétní jednoduché součásti podle výrobního výkresu, nebo provést korekci hotového programu, jejich funkčnost ověřit v grafickém simulačním programu, s dodržením sledu operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout výměnné břitové destičky a monolitní nástroje, popsat druhy držáků a trnů a vysvětlit rozdíl mezi nimi Praktické předvedení
b Ustavit ručně nástroje na nulový bod obrobku (ručním najížděním, způsoby upínání obrobků či polotovarů na CNC strojích) Praktické předvedení
c Předvést použití sondy (obrobkové/nástrojové) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha číslicově řízených strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ovládací funkce stroje a princip jejich použití (např. AUTO; JOG apod.) Ústní ověření
b Popsat konstrukční prvky CNC stroje Ústní ověření
c Nastavit souřadný systém obrobku, vyvolat a aktivovat program, změnit či opravit hodnoty nástrojových korekcí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technickém popisu stroje, vyhledávat na stroji mazací místa podle mazacího plánu stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit provozní kapaliny, provést jejich výměnu, provést činnosti před uvedením stroje do provozu, činnosti po skončení práce na stroji, provádět údržbu nářadí, nástrojů, přípravků a jiných pracovních pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit řezné kapaliny pro daný typ řezného procesu, vizuální kontrola kvality řezné kapaliny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-kovu#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šmeral Brno, a. s

SPŠ Jedovnice