Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář kožešin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu koželužskému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit podle technické dokumentace stroje a zařízení, potřebné ke zhotovení předloženého koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace suroviny, polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiály potřebné ke zhotovení konkrétního koželužského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologický postup likvidace koželužského odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fyzickou kontrolu funkčnosti určeného koželužského stroje, nastavit potřebné parametry pro danou pracovní operaci a zpracovávaný materiál a uvést stroj do chodu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Určit kritická místa určeného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat konstrukci a funkci určeného koželužského stroje, předvést obsluhu u vytypované pracovní operace v koželužském výrobním procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení jednoho vybraného stroje pro koželužskou výrobu (mízdřícího stroje, nebo postruhovacího stroje, nebo vyrážecího stroje), včetně nastavení daných parametrů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu jednoho vybraného koželužského stroje při dodržení zásad BOZP, zdůvodnit nutnost provádění pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a podle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové kožešiny, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit využitelnost kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění a zušlechťování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a význam činění kožešin včetně postupů činění kožešin, popsat přípravu činicích prostředků Ústní ověření
b Popsat účel, význam a možnosti použití kožešin na jednotlivé výrobky kožešnické výroby Ústní ověření
c Předvést postup operací při zušlechťování kožešin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost konečné úpravy kožešin, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pracovní operaci napnutí kožešin, popsat pracovní postup a uvést účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést pracovní operaci sušení kožešin, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést konečnou úpravu kožešin, popsat pracovní postup a uvést účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených kožešin podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady předložených kožešin, najít způsob jejich eliminace z hlediska další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečné zpracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést technologické postupy při zpracování kožešin, při hodnocení a měření vyrobených kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady třídění a skladování kožešin, možnosti eliminace vad kožešin vzniklých při výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/upravar-kozesin#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v kožešnické výrobě.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí kožešnické výroby. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování pracovních postupů, ke správné volbě technologie, ke kvalitě provedení pracovních činností a správné obsluze strojů, zařízení a nářadí. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u odborných kompetencí Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c); Obsluha koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b), c); Činění a zušlechťování kožešin pro kritérium hodnocení c); Úprava a zpracování kožešin po činění pro kritéria hodnocení a), b), c), d), e); Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c), na jaké druhy kožešin budou úkoly přiděleny, a to podle zaměření konkrétní koželužské technologie v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborných kompetencí Výroba a opracování kožešin pro kritéria hodnocení a) a c), Úprava a zpracování kožešin po činění pro kritérium hodnocení b), Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků pro kritéria hodnocení a), b), c) a Konečné zpracování kožešin pro kritérium hodnocení a), vzorky v minimální počtu 2 – maximálně 5 vzorků.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) typ koželužského stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétního zpracování kožešin v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí vhodné pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín