Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář kožešin
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle technické dokumentace určit druhy strojů a zařízení, potřebných ke zhotovení předložené kožešiny, zdůvodnit použití konkrétního technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě technické dokumentace určit polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétní kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup u vytypované pracovní operace při dodržení zásad BOZP, vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku kožešiny, zhodnotit vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly celkového stavu surové kůže, identifikovat nedostatky v procesu výroby (odchlupená nebo zaschlá místa, zapařené plochy, bakteriální napadení, poškrábání, zarostlé jizvy apod.) Ústní ověření
b Popsat kůže podle hmotnostních tříd, charakteru řemene a srsti, popsat skupiny kožek stejného charakteru (jakost, fyzikálně chemické vlastnosti), stanovit využitelnost celkové plochy kožky a způsob konzervace suroviny Ústní ověření
c Popsat třídění vydělaných kožešin podle jakosti, míry a plochy, popsat rozdělení kožešin a uvést jejich převažující použití pro konečné výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Provést fyzickou kontrolu funkčnosti vytypovaného koželužského stroje, připojit jej ke zdroji elektrického proudu, připravit pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a s ohledem na předpisy BOZP uvést konkrétní stroj do chodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa vytypovaných koželužských strojů z hlediska bezpečnosti práce, vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost obsluhy strojů a zařízení potřebných pro konečnou úpravu kožešin, popsat jejich složení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení vytypovaného stroje pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a to s přihlédnutím k dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění, mazání a základní údržbu vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup přípravy kůží nebo kožek pro námok (třídění, odstranění línavé srsti apod.) a stanovit způsob zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci námok, při dodržení technologického postupu, zásad BOZP a s ohledem na ekologicky čisté zpracování Praktické předvedení
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro konečnou úpravu kožešin v souladu s technologií výroby a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění kožešin včetně přípravy roztoků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel činění, rozlišit jednotlivé druhy činění (pravé a nepravé činění) a vysvětlit použití vyčiněných kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a rozdělit činicí látky, popsat přípravu roztoků (pro nepravé a pravé činění kožešin), popsat činění hlinitými solemi, pilkování a kvašení, popsat činění aldehydy, tuky, chromitými solemi a tříslovinami Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a provést pracovní operace námok, mízdření, činění, mazání, sušení a barvení kožešin s ohledem na ekologické zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost konečné úpravy kožešin, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pracovní operaci napínání kožešin, popsat pracovní postup
a stanovit účel práce, předvést pracovní operaci sušení a popsat tento pracovní postup
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a dle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové kožešiny, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit využitelnost kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených kožešin podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady předložených kožešin, najít způsob jejich eliminace z hlediska další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=37&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Výroba a opracování kožešin u kritéria c) jakou pracovní operaci bude uchazeč provádět (výspravu, barvení a následné třídění vydělaných či barvených kožešin, střihání, žehlení, vystřihování a vytrhávání pesíků).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik se zaměřením na koželužskou výrobu a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování, usní, plastů a pryže nebo chemik nebo chemik operátor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 4. Profesní kvalifikace úpravář kožešin a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti koželužské nebo kožedělné výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Materiální a technické vybavení

 • Místnost pro provedení ústní části zkoušky vybavená PC s instalovaným kancelářským SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule
 • Výkresová dokumentace
 • Výrobní dokumentace (technická a technologická dokumentace)
 • Stroje a zařízení potřebné k úpravě kožešin
 • Ochranné pracovní pomůcky

Pomůcky

 • Vzorky kožešinových materiálů, polotovarů a komponentů
 • Vzorky usňových vrchových a podšívkových materiálů s různými povrchovými úpravami
 • Vzorky kožešin a usní
 • Vzorky exotických kožešin a usní
 • Vzorky činicích látek

 

Dílna připojená k energetickým zdrojům, vybavená koželužskou technikou a technologií a to v souladu s ekologickým provozem.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická

ORTO plus, s. r. o.