Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář kožešin
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle technické dokumentace určit druhy strojů a zařízení, potřebných ke zhotovení předložené kožešiny, zdůvodnit použití konkrétního technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě technické dokumentace určit polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétní kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup u vytypované pracovní operace při dodržení zásad BOZP, vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku kožešiny, zhodnotit vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly celkového stavu surové kůže, identifikovat nedostatky v procesu výroby (odchlupená nebo zaschlá místa, zapařené plochy, bakteriální napadení, poškrábání, zarostlé jizvy apod.) Ústní ověření
b Popsat kůže podle hmotnostních tříd, charakteru řemene a srsti, popsat skupiny kožek stejného charakteru (jakost, fyzikálně chemické vlastnosti), stanovit využitelnost celkové plochy kožky a způsob konzervace suroviny Ústní ověření
c Popsat třídění vydělaných kožešin podle jakosti, míry a plochy, popsat rozdělení kožešin a uvést jejich převažující použití pro konečné výrobky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Provést fyzickou kontrolu funkčnosti vytypovaného koželužského stroje, připojit jej ke zdroji elektrického proudu, připravit pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a s ohledem na předpisy BOZP uvést konkrétní stroj do chodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa vytypovaných koželužských strojů z hlediska bezpečnosti práce, vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost obsluhy strojů a zařízení potřebných pro konečnou úpravu kožešin, popsat jejich složení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení vytypovaného stroje pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a to s přihlédnutím k dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění, mazání a základní údržbu vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup přípravy kůží nebo kožek pro námok (třídění, odstranění línavé srsti apod.) a stanovit způsob zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci námok, při dodržení technologického postupu, zásad BOZP a s ohledem na ekologicky čisté zpracování Praktické předvedení
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro konečnou úpravu kožešin v souladu s technologií výroby a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění kožešin včetně přípravy roztoků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel činění, rozlišit jednotlivé druhy činění (pravé a nepravé činění) a vysvětlit použití vyčiněných kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a rozdělit činicí látky, popsat přípravu roztoků (pro nepravé a pravé činění kožešin), popsat činění hlinitými solemi, pilkování a kvašení, popsat činění aldehydy, tuky, chromitými solemi a tříslovinami Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a provést pracovní operace námok, mízdření, činění, mazání, sušení a barvení kožešin s ohledem na ekologické zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost konečné úpravy kožešin, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pracovní operaci napínání kožešin, popsat pracovní postup
a stanovit účel práce, předvést pracovní operaci sušení a popsat tento pracovní postup
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a dle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové kožešiny, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit využitelnost kožešiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených kožešin podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady předložených kožešin, najít způsob jejich eliminace z hlediska další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=37&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Výroba a opracování kožešin u kritéria c) jakou pracovní operaci bude uchazeč provádět (výspravu, barvení a následné třídění vydělaných či barvených kožešin, střihání, žehlení, vystřihování a vytrhávání pesíků).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická

ORTO plus, s. r. o.