Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zpracovatel ryb
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování ryb až po hotové rybí výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomické odlišnosti hlavních sladkovodních druhů tržních ryb a některých druhů ryb mořských Ústní ověření
b Provést předepsanou technologii zpracování ryb podle zadaného druhu finálního produktu (např. filetování) a stanovit výtěžnost (filetu, př. trupu) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést obsluhu zadaných strojů a zařízení zpracovny ryb Praktické předvedení
d Provést čištění zadaných strojů a zařízení po skončení směny Praktické předvedení
e Popsat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci při zpracování ryb Ústní ověření
f Popsat možné způsoby likvidace odpadů Ústní ověření
g Předvést odběr hypofýzy Praktické předvedení
h Popsat způsob konzervace hypofýz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice produktů zpracovny ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vakuově zabalit zadaný produkt a označit ho etiketami Praktické předvedení
b Popsat podmínky skladování zadaných výrobků do doby jejich expedice Ústní ověření
c Zchladit předložené hotové rybí výrobky Praktické předvedení
d Šokově zmrazit předložené hotové rybí výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění zoohygienických opatření ve zpracovně ryb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla a zásady hygieny práce a vysvětlit nutnost jejich dodržování při zpracování ryb Ústní ověření
b Předvést při zadaném úkolu používání předepsaných ochranných pomůcek Praktické předvedení
c Dezinfikovat použité nářadí, stroje a prostředí zpracovny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-ryb-3f4f#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany

Jihočeská univerzita Č. Budějovice, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

Ing. Richard Vachta - OSVČ, poradenská činnost v oblasti rybářství

Rybářsví Nové Hrady, s. r. o.