Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký štukatér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava surovin a materiálů pro štukatérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělat sádru do misky pro účely odlévání do forem, odlít odlitek včetně provedení retuše a předvést systém montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit štuk pro interiér a exteriér, popsat technologický postup míchání směsi pro štukové omítky Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených surovin separační materiál pro formovací a licí techniky a vyrobit vzorek pro využití v praxi, asi 250 ml Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup, určit nářadí, pomůcky a materiál pro zhotovování jednodílných forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaformovat předložený jednoduchý model do adiční/kondenzační jednoduché zrcadlové formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit funkci separování modelů a forem Ústní ověření
d Popsat postup zhotovování složité vícedílné formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazení a modelace štukových slohových prvků a modelů z tažených sádrových profilů do lukoprénových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii vsazení průběžného ozdobného ornamentu a ozdobného rohu do sádrové lišty pro zaformování do elastické formy Ústní ověření
b Vyrobit šablonu min. 5x3 cm a vytáhnout lištu o délce 120 cm Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit a začistit čtvercový rám o straně 30x30 cm pro lukoprénovou formu z průběžné sádrové lišty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční modelování plastických prvků štukatérské výzdoby podle předlohy nebo výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit šablonu s osazeným oplechováním ve tvaru jednoduché lišty a předvést tažení kruhu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vymodelovat libovolný historicky zařaditelný plastický ornament min. 15x15 cm a určit druh formy pro zaformování Praktické předvedení
c Popsat technologické postupy štukatérské práce z dalších dvou modelovacích materiálů používaných ve štukatérství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy štukatérské výzdoby v interiéru a exteriéru budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit předložený poškozený předmět štukatérského charakteru, např. drobnější sochařské dílo nebo část štukatérské výzdoby v určeném interiéru nebo exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Zařadit do historického období předložený předmět nebo část štukatérské výzdoby, např. stropní modelaci; zdůvodnit toto zařazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a objasnit technologický postup opravy předmětu nebo části štukatérské výzdoby, např. fasádního konzolového prvku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést opravu předmětu nebo části štukatérské výzdoby, např. listového motivu vkládaného do fabionu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování štukových, sgrafitových a jiných dekoračních omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce pro štukové a sgrafitové omítky Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit druhy a přípravu materiálu pro štukové a sgrafitové omítky, vybrat nářadí a pomůcky podle druhu omítky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného druhu formy pro vytvoření modelu balustrádní kuželky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup výroby balustrádní kuželky včetně přípravku Ústní ověření
b Stanovit a zdůvodnit druh formy pro zaformování modelu kuželky Praktické předvedení a ústní ověření
c Z předložených pěti vzorků kamene rozlišit mramor od umělého mramoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-stukater#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na umělecké štukatérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné štukatérské činnosti nebo ve funkci učitele odborného výcviku.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na umělecké štukatérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné štukatérské činnosti nebo ve funkci učitele odborného výcviku.

 3. Profesní kvalifikace 82-011-H Umělecký štukatér / umělecká štukatérka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti uměleckořemeslné štukatérské činnosti.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Štukatérská dílna splňující minimálně následující požadavky na materiálně-technické vybavení:

 • prostory s přívodem teplé a studené vody a elektrické energie odpovídající bezpečnostním předpisům
 • listové a stěrkové špachtle
 • želízka
 • sochařská očka a škrabáky
 • mramorová nebo žulová leštěná pracovní deska o velikosti 2 m x 1,20 m
 • maltové směsi

- štukové směsi

- separační štukatérské materiály

 • bílá sochařská sádra
 • modelářská hlína
 • soubor základních barev olejových, vodou ředitelných a silikátových
 • napouštědla a ředidla
 • ruční nástroje nutné pro štukatérskou práci:

- zednická lžička

- gumová miska na sádru

 • – listové a stěrkové špachtle
 • – želízka
 • – sochařská očka a škrabáky
 • strojní zařízení:

- aku šroubovák

- elektrická přímočará pila

 • elektrická vrtačka
 • kotoučová bruska
 • ochranné pracovní pomůcky pro uvedenou činnost
 • jednoduché zdobné modelace na jednodílné formy
 • poškozený předmět štukatérského charakteru určený k opravě
 • 5 vzorků kamene pro rozlišování mramoru od umělého mramoru

 

Pracoviště musí splňovat požadavky BOZP; je na něm vhodně umístěna lékárnička a hasicí přístroj.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 40 až 48 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akant Art, Praha

Rudolfinea, o. s.

Pavel Janík – OSVČ, umělecký štukatér a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9