Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký štukatér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava surovin a materiálů pro štukatérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělat sádru do misky pro účely odlévání do forem, odlít odlitek včetně provedení retuše a předvést systém montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozlišit štuk pro interiér a exteriér, popsat technologický postup míchání směsi pro štukové omítky Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených surovin separační materiál pro formovací a licí techniky a vyrobit vzorek pro využití v praxi, asi 250 ml Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro štukatérskou práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup, určit nářadí, pomůcky a materiál pro zhotovování jednodílných forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaformovat předložený jednoduchý model do adiční/kondenzační jednoduché zrcadlové formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit funkci separování modelů a forem Ústní ověření
d Popsat postup zhotovování složité vícedílné formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazení a modelace štukových slohových prvků a modelů z tažených sádrových profilů do lukoprénových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii vsazení průběžného ozdobného ornamentu a ozdobného rohu do sádrové lišty pro zaformování do elastické formy Ústní ověření
b Vyrobit šablonu min. 5x3 cm a vytáhnout lištu o délce 120 cm Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit a začistit čtvercový rám o straně 30x30 cm pro lukoprénovou formu z průběžné sádrové lišty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční modelování plastických prvků štukatérské výzdoby podle předlohy nebo výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit šablonu s osazeným oplechováním ve tvaru jednoduché lišty a předvést tažení kruhu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vymodelovat libovolný historicky zařaditelný plastický ornament min. 15x15 cm a určit druh formy pro zaformování Praktické předvedení
c Popsat technologické postupy štukatérské práce z dalších dvou modelovacích materiálů používaných ve štukatérství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy štukatérské výzdoby v interiéru a exteriéru budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit předložený poškozený předmět štukatérského charakteru, např. drobnější sochařské dílo nebo část štukatérské výzdoby v určeném interiéru nebo exteriéru Praktické předvedení a ústní ověření
b Zařadit do historického období předložený předmět nebo část štukatérské výzdoby, např. stropní modelaci; zdůvodnit toto zařazení Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a objasnit technologický postup opravy předmětu nebo části štukatérské výzdoby, např. fasádního konzolového prvku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést opravu předmětu nebo části štukatérské výzdoby, např. listového motivu vkládaného do fabionu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování štukových, sgrafitových a jiných dekoračních omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce pro štukové a sgrafitové omítky Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit druhy a přípravu materiálu pro štukové a sgrafitové omítky, vybrat nářadí a pomůcky podle druhu omítky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba vhodného druhu formy pro vytvoření modelu balustrádní kuželky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup výroby balustrádní kuželky včetně přípravku Ústní ověření
b Stanovit a zdůvodnit druh formy pro zaformování modelu kuželky Praktické předvedení a ústní ověření
c Z předložených pěti vzorků kamene rozlišit mramor od umělého mramoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-stukater#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálních produktů s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce uměleckořemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akant Art, Praha

Rudolfinea, o. s.

Pavel Janík – OSVČ, umělecký štukatér a učitel praktického vyučování na SOŠ uměleckořemeslné, Praha 9