Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování skleněných trubic na vánoční ozdoby Ústní ověření
b Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru na pěti předložených vzorcích foukaných vánočních ozdob, uvést průměr skleněné trubice a sílu skla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a pomůcky pro výrobu zadaných tří vzorků foukaných vánočních ozdob, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a popsat organizaci pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a PO na foukačské dílně, popsat vybavení pracovníka pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí a sluchu Ústní ověření
c Popsat práci se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat údržbu nářadí, pomůcek a zařízení pro výrobu vánočních ozdob Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Foukání vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pomůcky, nástroje a vhodné zařízení pro výrobu vánočních ozdob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit polotovary (odtažky) odpovídající zadání výrobku vánoční ozdoby Praktické předvedení
c Zhotovit vánoční ozdoby podle zadání, vyrobit sérii 20-40 ks Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulace a posouzení kvality vánočních ozdob u pěti předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodné balení hotových výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenenych-vanocn#zdravotni-zpusobilost).

Při vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné, aby lékař vycházel z obsahu hodnoticího standardu profesní kvalifikace.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku výroby skleněných vánočních ozdob.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku pěti různých druhů vánočních ozdob, pěti druhů polotovarů, typy pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci, vzorky materiálů a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Foukání vánočních ozdob, kritéria hodnocení b) a c), zda budou výrobky zhotovovány foukáním do forem nebo foukáním z volné ruky.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se ve výrobě používají.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotovených polotovarů a výrobků, estetická stránka výrobků a manuální zručnost, dále se posuzuje hospodárné využití všech surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výrobu a zušlechťování skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti technologie silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti sklářské výroby.
 5. Profesní kvalifikace 28-105-H Foukač/foukačka skleněných vánočních ozdob a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sklářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Provozní dílna s příslušným vybavením (pracovní stoly včetně pracovních pomůcek a nářadí - roztočáky, měřidla, pinzety, uhlíkové destičky, nože z tvrdého kovu, odkládací podstavce), sklofoukačskými kahany, strojkem na odtažky, formami na vánoční ozdoby, rozvody plynu, kyslíku a vzduchu, bedna na skleněný odpad
 • Výrobní, technologická a technická dokumentace pro výrobu skleněných vánočních ozdob
 • Materiál - skleněné trubice různých průměrů a síly stěny skla, sklo měkké, snadno tvarovatelné v plameni plyn-vzduch
 • Vzorky skleněných polotovarů (v minimálním počtu 3 - 6 kusů)

 

Ochranné pomůcky zajistí autorizovaná osoba.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Ozdoba CZ, s r. o., Dvůr Králové

Preciosa Ornela, a. s., Desná

Preciosa Beauty, s r. o., Jablonec nad Nisou