Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování skleněných trubic na vánoční ozdoby Ústní ověření
b Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru na pěti předložených vzorcích foukaných vánočních ozdob, uvést průměr skleněné trubice a sílu skla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a pomůcky pro výrobu zadaných tří vzorků foukaných vánočních ozdob, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a popsat organizaci pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a PO na foukačské dílně, popsat vybavení pracovníka pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí a sluchu Ústní ověření
c Popsat práci se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro výrobu foukaných vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat údržbu nářadí, pomůcek a zařízení pro výrobu vánočních ozdob Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Foukání vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pomůcky, nástroje a vhodné zařízení pro výrobu vánočních ozdob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit polotovary (odtažky) odpovídající zadání výrobku vánoční ozdoby Praktické předvedení
c Zhotovit vánoční ozdoby podle zadání, vyrobit sérii 20-40 ks Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulace a posouzení kvality vánočních ozdob u pěti předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodné balení hotových výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sklenenych-vanocn#zdravotni-zpusobilost).

Při vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti je nutné, aby lékař vycházel z obsahu hodnoticího standardu profesní kvalifikace.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku výroby skleněných vánočních ozdob.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku pěti různých druhů vánočních ozdob, pěti druhů polotovarů, typy pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací), výrobní, výkresovou a technickou dokumentaci, vzorky materiálů a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Foukání vánočních ozdob, kritéria hodnocení b) a c), zda budou výrobky zhotovovány foukáním do forem nebo foukáním z volné ruky.

Uchazeč při zkoušce prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech, vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se ve výrobě používají.

Předmětem hodnocení je kvalita zhotovených polotovarů a výrobků, estetická stránka výrobků a manuální zručnost, dále se posuzuje hospodárné využití všech surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Preciosa, a. s., Jablonec nad Nisou

Ozdoba CZ, s r. o., Dvůr Králové

Preciosa Ornela, a. s., Desná

Preciosa Beauty, s r. o., Jablonec nad Nisou